हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना

इदं गणेशोत्सवविशेषः प्रार्थनाकाव्यं मनस्य सूक्ष्मदोषनिवारणार्थं श्रीमन्महागणाधिपतये समर्पयामि| 

Image: Red Hibiscus Flower (Red Jaswand Flower)
प्रतिमा: कृष्णमोहिनी प्रतिमासंग्रहः 


हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय सर्वं ममसाधनाविघ्नाः || १ ||


हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय सर्वं तवध्यानविघ्नाः || २ ||

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय सर्वं ध्येयपथविघ्नाः || ३ || 

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय पूर्णं हृदयविषादविषप्रमुखः || ४ || 

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय सर्वं चिन्ताकार्यबाधिका || ५ ||

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय मम वियोगदुःखक्लेशाः || ६ || 

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय मम कर्मबन्धनभोगदुःखाः || ७ || 

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
नाशय मम जन्ममृत्युसंसारचक्रः || ८ ||  

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
कुरु कुरु परिपूर्णं तव आराधना || ९ ||

हे विघ्नहर्ता, श्रुणु आर्त प्रार्थना ||
कुरु मे अभयसंपन्नजीवनमुक्त: || १० ||

अन्य भक्तिस्तोत्राणि: