स्तोत्रं: नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः

जय जगदाधारा जय महेश्वरा
जय आनंदकंदा जय गंगाधरा
हे कृपालो, हे महायोगनिरत:
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ १ ॥
हे जन्ममृत्युभवदुःखचक्रनाशक:
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ २ ॥

हे हिमालयविमलशांतिप्रदायक:
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ ३ ॥

हे हृदयवैराग्यजागृतिकर: हे योगयोगिप्रियः
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः॥ ४ ॥

हे त्रिविधसंसारतापदाहकः
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ ५ ॥

हे दुःखदग्धमनःशांतिदायक:
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ ६ ॥

हे अचलभक्तिदायक: हे बंधमुक्तिदायकः
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ ७ ॥

हे महायोगमहास्वामीयोगीध्यायिन:
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ ८ ॥

हे महातपस्वी, हे महामनस्वी
नमामि जगद्गुरो प्रभो आर्तरक्षकः ॥ ९ ॥

Comments