श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम्


श्रीस्वामीविवेकानन्दजयन्ती निमित्ते अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय युवा दिन निमित्ते श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम् काव्यपुष्पाञ्जलीं समर्पयामि |श्रीस्वामीविवकनन्दकृपां प्रार्थयामि |  विवेकसिन्धो श्रीजगदानन्ददायकः

अज्ञानभववारिधीतारिण:

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || १ ||


त्रिगुणातीत: कैवल्यदायकः

जीवनमुक्ति विनायक :

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || २ ||


आत्मानात्मविवेकप्रदायक:

छिन्नसंशय नि:श्रेयस दायकः

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ३ ||


जीवनमुक्तिविवेकप्रदायकः

अध्यात्मयुक्तबुद्धिदायकः

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ४ ||


सर्वशास्त्रसारप्रकाशदायकः

अन्तर्ज्ञानज्योतिप्रकाशकः

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ५ ||


श्रीराजराजेश्वरिविद्या – भक्ति प्रकाशकः

भक्तिप्रेमयोगप्रकाशप्रदायकः

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ६ ||


कर्मज्ञानभक्तिसंयुक्तजीवनपथप्रदर्शकः

वेदान्तयुक्तज्ञानजीवनप्रकाशकः

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ७ ||


निर्भयछिन्नसंशयप्रकाशदायकः

सर्वशास्त्रसारगङ्गापुनःभूतलप्रवर्तकः

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ८ ||


कैवल्यमुक्ति यदि वा परमप्रेमाभक्ती

कर्तव्यनिष्ठा - कर्म विवेकदायकः

श्री स्वामीविवेकानन्द गुरुभ्यो नमः || ९ ||

|| इति श्रीस्वामीविवेकानन्दस्तोत्रमालामृतम् संपूर्णम्  ||